Kierowca nie miał prawa jazdy, jednak mandat otrzymał… pasażer

Dziennikarze portalu Onet.pl pytają – czy można ukarać mandatem pasażera zamiast kierowcy prowadzącego samochód? Policjanci z Komendy Powiatowej w Głubczycach nie widzieli przeciwwskazań. Zdarzenie miało miejsce podczas rutynowej kontroli drogowej. Wówczas okazało się, że kierowca nie ma prawa jazdy. Zostało mu ono zatrzymane. Mocno zdziwionemu pasażerowi policjanci zaproponowali 300 złoty mandat. Na blankiecie napisano, że został nałożony za ”dopuszczenie przez użytkownika do prowadzenie pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień”. Zgodnie z art. 94 paragraf 1 brzmi” “Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny”. Natomiast art., 96 paragraf 2 mówi: “Tej samej karze (…) za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenie pojazdu na drodze publicznej przez osobę nie mającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu (…)”. Zgodnie z przepisami mandat mógł być jak najbardziej nałożony na pasażera, ale tylko pod warunkiem, ze byłby on osobą która wypożyczyła z wypożyczalni ten pojazd.

Ustawa z dnia 20.05.1971. Kodeks wykroczeń: Art. 96.

§ 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:

1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,

2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,

3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,

5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo, że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,

6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3-6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono – kierownik jednostki dysponującej pojazdem.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. (…)

Źródła:
Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach
Onet.pl – Kierowca nie miał prawka, mandat dostał pasażer

<< wróć