22 grudnia 2012

Nowe opłaty za wydanie prawa jazdy

<< wróć

Powstał projekt rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Określa ono: wysokość opłaty za wydanie prawa jazdy; wysokość opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy; wysokość opłaty za pozwolenie na kierowanie tramwajem. I tak mają one wynosić za wydanie:

1) prawa jazdy – wynosi 100 zł;
2) międzynarodowego prawa jazdy – wynosi 35 zł;
3) pozwolenia na kierowanie tramwajem – wynosi 30 zł.

W uzasadnieniu zmiany czytamy: w projekcie uwzględniono potrzebę wzrostu opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wynikającą z uwarunkowań ekonomicznych i administracyjnych. Należy zaznaczyć, że przedmiotowe opłaty od lutego 2010 r. pozostają na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu corocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustalona przez ministra właściwego do spraw transportu opłata wnoszona przez obywatela za wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami zawiera w sobie koszt wyprodukowania dokumentu oraz kwotę stanowiącą przychód organu pokrywającą koszty administracyjne związane z wydaniem dokumentu. Dodatkowo wzięto pod uwagę zwiększone koszty jakie będzie ponosił organ wydający prawo jazdy w związku z administracją i nadzorem nad procesem wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Termin wejścia w życie rozporządzenia jest ściśle związany z terminami określonymi w art. 139 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

Źródło: Tygodnik PD@N

<< wróć