WORD-y będą zwracały do 10% opłat

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

I tak ustawodawca zarządza, iż w rozporządzeniu z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów dodaje się § 3a w brzmieniu: 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega: zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej. Natomiast w przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega: zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej. W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 lub 2, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2013 r.

Źródła:

ePrawoDrogowe: “ePD, tylko tutaj teksty rzeczywiste, ujednolicone i projekty”
Tygodnik PD@N

<< wróć