Rejestracja „anglików”: resort jest za, ale…

Źródło: motoryzacja.interia.pl W sprawie możliwości dopuszczenia do ruchu i rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie interpelację (nr 18743) zgłosił poseł Henryk Siedliczek. To kolejne pytania o zgodność odmowy rejestracji takich pojazdów z obowiązującym prawem oraz o przyszłych zmianach w polskim systemie prawnym. Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w MTBiGM poinformował, iż intencją resortu jest uregulowanie sprawy dopuszczenia do ruchu drogowego w Polsce pojazdów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie z zachowaniem niezbędnych wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego, odpowiednio do rozstrzygnięć w tej sprawie właściwych instytucji Unii Europejskiej. Wprowadzenie tych regulacji otworzyłoby szersze możliwości rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Jednakże w obecnym stanie faktyczno-prawnym prowadzenie dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie jest uwarunkowane wynikiem toczącego się postępowania na arenie UE. Czyli mimo zachęcającej deklaracji, rejestracja “anglika” nadal nie jest możliwa.


 

Interpelacja (nr 18743)
do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej
w sprawie możliwości rejestracji i dopuszczenia do ruchu pojazdów z kierownicą po prawej stronie

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana z nietypową sprawą rozważenia dopuszczenia możliwości rejestracji samochodów, w których kierownica znajduje się po prawej stronie. Dyrektywa UE nr 81/643/EWG oraz 70/311/EWG stwierdza, że żadne państwo członkowskie nie może – w odniesieniu do układu kierowniczego – odmówić ze względu na rodzaj pojazdu udzielenia homologacji typu WE lub krajowej homologacji lub też zakazać sprzedaży, rejestracji, dopuszczenia do ruchu pojazdów.
W przypadku gdy diagnosta wyda negatywny wynik przeglądu tylko z powodu tego, że kierownica w pojeździe znajduje się po prawej stronie, osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania się od takiej negatywnej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. W uzasadnieniu odwołania osoby te powołują się właśnie na ww. dyrektywy.
Szanowny Panie Ministrze, skoro z hierarchii aktów prawnych jasno wynika, iż dyrektywy mają pierwszeństwo w stosowaniu przed ustawami krajowymi, a w interpretacji Naczelnego Sądu Administracyjnego w przypadku gdy przepisy prawa krajowego stoją w sprzeczności, należy stosować przepisy dyrektyw UE, kieruję do Pana następujące pytania:
1. Czy odmowa rejestracji pojazdów, w których kierownica znajduje się po prawej stronie, jest zgodna z obowiązującym w tej materii prawem?
2. Czy możliwa będzie w przyszłości zmiana w polskim systemie prawnym jednoznacznie umożliwiająca rejestrację pojazdów z kierownicą po prawej stronie?

Z poważaniem
Poseł Henryk Siedlaczek
Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r.


 

Odpowiedź:

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 15 czerwca 2013 r., SPS-023-18743/13, przesyłające interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie możliwości dopuszczenia do ruchu i rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie, uprzejmie informuję, że sprawy dotyczące dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wydane do niej akty wykonawcze, m.in. rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu. Zgodnie z ww. stanem prawnym pojazdy nieprzystosowane do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie) są traktowane jako niespełniające określonych prawem warunków technicznych. Dla takich pojazdów nie może zostać wydane zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym, co skutkuje brakiem możliwości ich zarejestrowania. Tak więc udzielane w tym zakresie przez wydziały komunikacji odmowy rejestracji pojazdów wyposażonych w kierownicę umieszczoną po prawej stronie są spójne z obecnie obowiązującym krajowym prawodawstwem.

W lipcu 2012 r. na skutek prowadzonego w omawianym obszarze przeciwko Polsce przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) postępowania w sprawie C-639/11 resort transportu podjął działania legislacyjne dotyczące określenia założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, tak aby podjąć próbę określenia zasad dopuszczenia do ruchu drogowego niektórych pojazdów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie. Intencją resortu transportu jest uregulowanie sprawy dopuszczenia do ruchu drogowego w Polsce pojazdów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie z zachowaniem niezbędnych wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego, odpowiednio do rozstrzygnięć w tej sprawie właściwych instytucji Unii Europejskiej. Wprowadzenie tych regulacji otworzyłoby szersze możliwości rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Jednakże w obecnym stanie faktyczno-prawnym prowadzenie dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie jest uwarunkowane wynikiem toczącego się postępowania na arenie UE.

Źródło:
SejmRP – Interpelacja nr 18743

<< wróć