Zmiany w zakresie stosowania znaków drogowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia w sprawie znaków drogowych i ich warunków technicznych:

  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz 1326);
  • rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (poz 1325).

Nowele rozporządzeń dotyczą znaków informacyjnych “strefa płatnego parkowania” i “koniec strefy płatnego parkowania”. Znak D-44 stosuje się w celu wskazania strefy, w której w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego. Na znaku obok napisu “Postój płatny” wskazuje się sposób wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego przez umieszczenie napisu lub symbolu parkometru, karty zegarowej lub biletu. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego dotyczy określonych dni roboczych lub godzin, pod napisem “Postój płatny” umieszcza się informację określającą zakres stosowania znaku. W rozporządzeniach pokazano stosowane symbole.

Źródło: grupaimage.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.: PD@N 477-36-40

Źródło:
ePD (Elektroniczne Prawo Drogowe)